Reklamační protokol

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

 

 

 

IČ:

DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

 

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

 

 

 

Reklamované zboží:

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

Datum převzetí zboží:

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení reklamace (viz reklamační řád - bod 5. NÁROKY Z VAD):

 

 

Informace k uplatnění reklamace:

1. Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace) u prodávajícího je kupující povinen předložit doklad o koupi, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží bylo koupené v kterékoliv provozovně nebo e-shopu prodávajícího a kdy se tak stalo, a odevzdat reklamované zboží prodávajícímu, pokud se kupující a prodávající nedohodli jinak.

2. Vadou věci není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
3. Práva z vad kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
4. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě.
5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
6. Pokud kupujícímu vznikne povinnost převzít reklamované zboží zpět od prodávajícího, bez ohledu na způsob vyřízení reklamace, je kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů ode dne vyřízení reklamace, povinen zboží od prodávajícího převzít (v místě, na kterém zboží prodávajícímu předal, pokud se s prodávajícím nedohodne na jiném místě převzetí).
7. V případě uplatnění práva na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy je kupující povinen odevzdat prodávajícímu zboží včetně veškerého příslušenství, které bylo předmětem koupě.
8. Reklamační protokol je třeba vyplnit, vytisknout, podepsat a odeslat (popř. osobně předat) prodávajícímu (popř. přiložit k reklamovanému zboží), či jej zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu prodávajícího.
9. Další podrobnosti o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace) viz reklamační řád prodávajícího.

 

Datum: __________________                                     Podpis kupujícího: ___________________________

 

 

Prodávající:

Mgr. Barbora Červenková, se sídlem Vrbovecká 1228/10, 635 00 Brno, IČ: 01686151

 

Reklamované zboží zašlete nebo předejte osobně na adresu provozovny:

Logopedie Červenková, Vrbovecká 1228/10, 635 00 Brno.

 

 

Datum přijetí reklamace:

 

 

Reklamaci vyřizuje:

 

 

Vyřízení reklamace:

 

 

 

 

 

Datum vyřízení reklamace: __________________      Podpis prodávajícího: ______________________________