Odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti (14) dnů. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

  1. poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 

Tento formulář vyplňte a odešlete jej prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy dle shora uvedeného. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a odeslat (popř. osobně předat) prodávajícímu (popř. přiložit k vracenému zboží), či jej zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího. Toto oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě shora uvedené.

 

Prodávající (adresát)

Mgr. Barbora Červenková Ph.D., se sídlem Vrbovecká 1228/10, 635 00 Brno

IČ: 01686151

internetový obchod: www.logopediecervenkova.cz

e-mailová adresa: logopediecervenkova@gmail.com

telefonní číslo: +420 777 132 247

 

Kupující (spotřebitel)

Jméno a příjmení:               ______________________________________

Adresa:                                ______________________________________

Telefon*:                             ______________________________________

E-mail*:                               ______________________________________

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:

Číslo objednávky:               ______________________________________

Datum objednání:              ______________________________________

Datum převzetí:                  ______________________________________

Specifikace zboží: ______________________________________

Hodnota zboží:                   ______________________________________

 

Žádám o vrácení peněžních prostředků

Na bankovní účet č.:          ______________________________________

 

V ___________________ dne ___________________

 

____________________________________

podpis

Informace pro spotřebitele:

Kupující zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu, zakoupené zboží (vč. příslušenství), a to na vlastní náklady. Adresa sídla (provozovny) prodávajícího pro vrácení zboží: Logopedie Červenková, Vrbovecká 1228/10, 635 00 Brno. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Zboží odeslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí tohoto vyplněného formuláře. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, dle toho, co nastane dříve.