Logopedické kurzy

V Brně, dne 14.8.2016

 

P O Z V Á N K A 

Vážená paní – vážený pane

 

Zveme Vás na  kurz:

 

TERAPIE ORÁLNÍ POZICE v KLINICKÉ LOGOPEDII

O kurzu

 

 

 

Anotace

Účastníkům certifikovaného kurzu  budou předány ucelené informace o terapeutickém systému Terapie orální pozice (Oral placement therapy) a o diagnostických a terapeutických technikách a postupech využívaných v rámci tohoto systému.

 Účastníci se dozví informace o vývoji a hierarchii pohybů orálních struktur, chronologickém postupu disociace svalových skupin v orofaciální oblasti, naučí se rozeznávat patologické vzory pohybu čelistí, rty i jazykem. Seznámí se se značným množstvím pomůcek ( různé typy logopedických vibrátorů a nástavců, Grabberů, žvýkacích trubiček, progresivních trubiček, masážních kartáčků Probe, Preefer, a mnoho dalších), včetně instrukcí pro diagnostiku i terapii. Naučí se rozeznávat kompenzační chování při nesprávném použití těchto pomůcek.

 Pomůcky bude možné si i na místě zakoupit.

 

Místo konání

·         Centrum Kociánka, Kociánka 2, Brno, 612 47, Budova A (hned za vrátnicí), přednáškový sál,

1.       patro

 

 

Termín konání

 

·          30.9.-1.10.2016, 25.11.-26.11.2016, 2.12-3.12.2016

 

Určení

 

CK je určen dle zákona č.96/2004 Sb. Pro nelékařské zdravotní pracovníky, klinické logopedy.

 

Certifikovaný kurz je v souladu s §61 zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) dále jen „zákon č.96/2004 Sb.“

 

 

 

 

Vstupní požadavky

 

·         podmínkou pro zařazení do CK je specializovaná způsobilost (atestace) v oboru klinický logoped

·         podání přihlášky

 

 

Uplatnění absolventa

 

Absolvent vzdělávacího programu certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost k provádění speciálních  diagnostických a terapeutických postupů využívaných v systému Terapie orální pozice vhodných pro klienty s těžším stupněm postižení orofaciální oblasti s  poruchami senzitivity orofaciální oblasti a s deficity v motorickém plánování pohybu s diagnózami dětská mozková obrna,  poruchy autistického spektra, Downův syndrom,  mentální postižení aj. a bude schopen  využívat široké spektrum pomůcek a instruovat  rodiče klientů a klienty, jak dané pomůcky  správně používat. 

 

 

Části certifikovaného kurzu

·         Teoretický výklad

·         Praktický nácvik jednotlivých technik na sobě samém a nácvik na ostatních frekventantech kurzu

·         Pro úspěšné absolvování  certifikovaného kurzu je  podmínkou    složení  testu  znalostí.

·         Každý frekventant kurzu dále připraví  a přednese  powerpointovou prezentaci v rozsahu  10-15 minut, ve které přednese kazuistiku práce s pacientem s využitím metod a technik známých ze systému terapie orální pozice.

·         Vypracování domácí písemné práce. Kazuistiku zpracuje každý frekventant kurzu  písemně  a odešle   organizátorce kurzu po ukončení  třetí a poslední  části kurzu.

·         Praktická část. Pro praktickou část je možné přivézt si s sebou  vlastního klienta. Tomu bude za účasti klinické logopedky a garanta kurzu sestaven terapeutický plán. Terapie bude natáčena na video a přenášena do druhého přednáškového sálu, kde ji budou moci ostatní účastníci kurzu sledovat na promítacím plátně. Toto opatření jsme zvolili pro zachování komfortu přítomného klienta.

 

 

 

 

Účastnický poplatek

Kurzovné  ve výši 7600 Kč uhraďte složenkou nebo převodním příkazem na bankovní účet u Československé obchodní banky, a.s. Poštovní spořitelna Roztylská 1,  225 95 Praha   do 20.9.2016. Registrace se stává platnou teprve v okamžiku uhrazení registračního poplatku.

 Č. účtu 172824305/0300, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 2016.  Do poznámky uveďte své jméno. Odhlásí –li se účastník  do 10 dnů před zahájením akce, je storno poplatek 500 Kč. Při pozdějším odhlášení se poplatek nevrací. Je možná  přímá výměna účastníka za účastníka s vypořádáním platby mezi účastníky. Případnou neúčast oznamte organizátorce kurzu včas písemně nebo telefonicky. Účastníci jsou povinni při prezentaci předložit doklad o zaplacení účastnického poplatku.

 

 

Občerstvení

K dispozici káva, čaj a drobné občerstvení. Teplý oběd je možné si objednat předem za cenu 80 kč.  Bude podáván v  budově A.

Ubytování

Není zajištěno

 

Kontakt na organizátora kurzu  

Mgr. Barbora Červenková

 Tel: 777132247

e-mail: barbora.cervenkova@post.cz

Používá se opensource systém OpenCart
Logopedie Červenková, © 2021