Všeobecné obchodní podmínky

VOP

Všeobecné obchodní podmínky internetového katalogu

www.logopediecervenkova.cz

 

1. Základní údaje

 

Provozovatel internetového katalogu a dodavatel:

Mgr. Barbora Červenková, Černého 26, Brno, 635 00

IČ: 01686151

Provozovatel není plátcem DPH.

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 14.5. 2013

Č.j.: MMB/0172458/2013

Sp.značka: ZU/MMB/0169096/2013

Telefon: 777132247

E-mail: obchod@logopediecervenkova.cz

 Číslo účtu:172824305/0300

(dále jen "Provozovatel e-shopu  nebo „Prodávající“)

 

2. Úvodní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím   www.logopediecervenkova.cz, který je provozován shora uvedeným provozovatelem internetového obchodu.Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi provozovatelem internetového obchodu, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění. 

3. Pojmy

a) Spotřebitelskou smlouvou se rozumí zejména smlouva kupní,pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

b) Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své  obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

c) Kupujícím - spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

d) Kupující, který není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Práva a povinnosti z kupní smlouvy se pak řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

V momentě, kdy je  objednávka zrealizována, stává se pro obě strany (kupující/prodávající) závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Na Váš e-mail je obratem odesláno potvrzení objednávky. 

Postup objednání zboží probíhá tak, že kupující si v internetovém katalogu  vybere konkrétní zboží, řádně vyplní veškeré  předepsané údaje a náležitosti a objednávku odešle elektronicky. Tím odešle návrh na uzavření kupní smlouvy.

Objednávka může být odeslána následujícími způsoby:

nákupní košík

- elektronickou poštou – tj. e-mailem

- telefonicky

- faxem

- písemně dopisem 

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

·           jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,

·           název a množství zboží dle ceníku,

·           způsob odebrání a dopravy,

·           dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),

.           číslo telefonu, mobilu

·           všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

 

Každá přijatá objednávka v našem katalogu je závazná.

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

 

Návrhem na uzavření kupní smlouvy se tedy rozumí objednávka zboží odeslaná

kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného

souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, resp. potvrzením přijetí

objednávky na e-mail, který kupující uvede v objednávkovém  formuláři.

 

Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek prodávajícího.

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

 

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto

obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky

tuto zkontrolovat a případně ji opravit.

 

Cena zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu. Náklady na doručení zboží

jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu a v těchto obchodních podmínkách.

Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce

k úhradě, včetně nákladů na doručení zboží.

 

Storno objednávky lze provést písemně či prostřednictvím e-mailu nejpozději ještě

týž den, kdy byla objednávka učiněna a odeslána kupujícím, ale v každém případě

před expedicí objednaného zboží. V takovém případě bude objednávka prodávajícím

bezplatně stornována.

 

Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Ceny jsou platné v době provedení objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.

 

 Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právem.

6. Zboží

Obrázky u zboží mohou mít pouze informativní charakter. 

Cena uvedená u zboží neobsahuje náklady na doručení zboží. 

7. Způsoby platby, náklady na doručení 

Zboží může být zaplaceno těmito způsoby:

a) Bankovním převodem – v případě, že kupující zvolí platbu bankovním převodem, pak v potvrzené objednávce budou obsaženy podrobné informace k platbě, tj. číslo účtu prodávajícího, konstantní a variabilní symbol. V případě platby bankovním převodem bude řádně objednané zboží expedováno až po připsání celé platby na bankovní účet prodávajícího. Náklady na doručení zboží při platbě bankovním převodem se liší dle zvoleného způsobu přepravy ( Balík do ruky/ Balík na poštu).

b) Zboží je také možné vyzvednout osobně (ZDARMA) v naší provozovně a to POUZE po vzájemné předchozí dohodě. V takovém případě je možná platba v hotovosti, případně platba předem převodem na účet 172824305/0300.

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení § 443 - 446 obch. z., resp. § 601 obch. z.

 S každou zásilkou obdrží zákazník daňový doklad (fakturu).

8. Způsob doručení 

Doručení zajišťuje společnost Česká pošta s.p., a to buď formou Balíku na poštu,  Balíku do ruky či jako cenné psaní.  Zboží je doručováno na kupujícím uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován e-mailem. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

1.Balík Do ruky  - 120,00 Kč

2.Balík Na poštu  - 110,00 Kč

3. Cenné psaní -80,00 Kč

 Zásilky na Slovensko: ZASÍLÁME- úhrada  dobírkou.

Po obdržení řádně vyplněné objednávky Vám bude na email zaslána potvrzující zpráva o přijetí objednávky. Všechny přijaté objednávky v našem internetovém obchodě jsou závazné. Dodací termín je maximálně do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky. Pokud nebude některá položka skladem, budete o této skutečnosti neprodleně informováni elektronickou poštou nebo telefonicky a budete moci tuto objednávku upravit či stornovat její chybějící položky.

9. Dodací podmínky

Termín dodání

U každého zboží je uvedeno, zda je skladem, nebo zda je u externího dodavatele, přičemž je uvedeno, do jaké doby bude zboží na skladě u provozovatele internetového katalogu. 

Zboží, které je skladem, objednané v pracovních dnech do 17,00 hod bude doručováno zpravidla do pěti pracovních dnů kamkoli po ČR. Objednávky, které jsou učiněny o víkendu nebo ve dnech státních svátků jsou vyřizovány vždy nejbližší následující pracovní den. 

V případě, že zboží není skladem, bude kupující informován o době, do které je prodávající schopen zboží vyexpedovat. 

Převzetí zboží

Kupující je povinen objednané zboží přijmout a překontrolovat, zda obal není porušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. 

10. Rozpor s kupní smlouvou 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

11. Reklamace a záruka za zboží 

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků a na poškozené způsobené kupujícím. Záruka se nevztahuje na situace, kdy klient zboží rozkouše či jinak poškodí při terapii . V případě, že se v průběhu záruční doby objeví na zakoupeném zboží vada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, je kupující oprávněn zboží reklamovat. 

Postup reklamace

Reklamace musí být písemná. Kupující je povinen sepsat reklamaci písemně, v níž uvede zejména druh výrobku, číslo prodejního dokladu, datum koupě a podrobný popis vady. Kupující je povinen zaslat reklamaci písemně na adresu provozovatele internetového obchodu. Přílohou reklamace musí být kopie dokladu o koupi zboží.

Kupujícímu je doporučeno zasílat zboží v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože provozovatel neručí za případné mechanické poškození zboží před jeho doručením. 

Vyřízení reklamace 

Provozovatel internetového obchodu posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a po takovém posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Reklamace, uplatněná kupujícím, musí být vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Vyřízením reklamace se rozumí buď odstranění vady opravou (v případě oprávněné reklamace) nebo zamítnutí reklamace (v případě neoprávněné reklamace). V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

12. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

 Pokud se kupující rozhodne jím učiněnou objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího (písemně nebo e-mailem), a to nejpozději ten den, kdy objednávku učinil, ale v každém případě dříve, než bude zboží vyexpedováno. V takovém případě bude objednávka prodávajícím bezplatně stornována.

Pokud bylo objednané zboží uhrazeno (tj. bankovním převodem), dojde ke vzájemnému vypořádání mezi prodávajícím a kupujícím tak, že uhrazená částka bude převedena zpět na účet, z něhož byla odeslána. Pokud kupující učiní jinou objednávku, bude uhrazená částka použita k úhradě této jiné objednávky s tím, že pokud bude uhrazená částka vyšší než kupní cena jiné objednávky, bude přeplatek částky převeden zpět na účet, z něhož byla odeslána; bude-li kupní cena jiné objednávky vyšší, než uhrazená částka, bude kupující vyzván k doplatku do výše kupní ceny této jiné (tj. nové) objednávky.

 

Kupující má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující tohoto svého práva využije, pak musí v uvedené lhůtě jednak doručit oznámení o odstoupení od smlouvy a jednak vrátit koupené zboží, s veškerými dokumenty, tj. zejména musí přiložit kopii faktury, nebo musí vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázat. Kupující odešle vrácené zboží na své náklady na adresu prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být zasláno na adresu sídla prodávajícího a na tutéž adresu je nutné vrátit i zboží, a to na náklady kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

· zboží se již nevyrábí nebo nedodává

· výrazným způsobem se změnila cena zboží.

Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 575 Občanského Zákoníku.

V případě, že by taková situace nastala, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod). 

13. Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli internetového obchodu.

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2013. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

Používá se opensource systém OpenCart
Logopedie Červenková, © 2018